Leerplicht

Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald.

Kwalificatieplicht

Vanaf 16 jaar hebben leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben behaald nog een kwalificatieplicht tot ze 18 jaar worden. Je kind moet een van de volgende diploma's behalen:

  • havodiploma;
  • vwo-diploma;
  • mbo-diploma op niveau 2.

Jongeren die geen mbo2-, havo- of vwo-startkwalificatie behalen, zijn vroegtijdige schoolverlaters.

Geoorloofd schoolverzuim

Natuurlijk kan het voorkomen dat je kind een keer ziek is of meegaat naar een bruiloft. In de schoolgids van de school van je kind staat hoe je vrijstelling kunt aanvragen en hoe jij je kind ziek meldt. Je kunt een uitzonderlijke vraag eventueel ook bespreken met de leerplichtambtenaar in je gemeente. Kijk voor meer informatie op Oudersonderwijs.nl.

Leerplicht voor kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen van 12 jaar en ouder hebben bijzondere verplichtingen met betrekking tot de leerplicht. Ouders en kinderen kunnen persoonlijk aangesproken worden door de leerplichtambtenaar wanneer een kind spijbelt of te laat komt.

Zelfstandig wonende 12-jarige

Als kinderen van 12 jaar en ouder zelfstandig wonen, bijvoorbeeld in een internaat, zijn ze verplicht om ziekte en dergelijke ook zelf te melden bij de school. De verantwoordelijke persoon, bijvoorbeeld de groepsleider, mag dit ook doen.

Schooluitval voorkomen

Met de kwalificatieplicht wil de overheid de schooluitval onder jongeren voorkomen en zorgen dat ze later een grotere kans hebben op een baan (ze gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt). Jongeren kunnen hun startkwalificatie ook halen door het te slagen voor hun mbo diploma.

Ouders en school kunnen van alles ondernemen om te voorkomen dat een leerling te vroeg van school gaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap helpt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie.

 

Heb je een vraag?